top of page

Berénykert Kft.

Webhop Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Berénykert Kft. (8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 50. ), mint Eladó által a www.diobirtok.com weboldalon üzemeltetett webshopban (a továbbiakban: „Webshop”) történő vásárlás szabályait meghatározza.


A Webshopban történő vásárláshoz megfelelő személyes adatok megadása szükséges. Ön, mint Vevő a Webshopban történő vásárlással elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Ön kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelt Termékek vételárát köteles kifizetni.

 

1. Az Eladó adatai

Az Eladó a Berénykert Kft., melynek adatai a következők:

 • cégjegyzékszám: 07-09-018407

 • székhely: 8097 Nadap, Hegyalja út 7.

 • levelezési cím: 8097 Nadap, Hegyalja út 7.

 • adószám: 22681058-2-07

 • számlavezető bank: Raiffeisen 

 • bankszámlaszám: 12023204-01219533-00100005

 • telefonszám: +36 30 252 5059

 • elektronikus levelezési cím: info@diobirtok.com

 

Vevőszolgálat:
 

HU-8097 Nadap, Hegyalja u. 7.
Tel.: +36 30 252 5059
E-mail: info@diobirtok.com

 

2. A rendelés menete, szerződés létrejötte

A Vevő a Webshopban feltüntetett Termékeket a Webshopban rendelheti meg.

 

A Webshopban kiválasztott Termékeket a Vevő a Webshop kosarában állíthatja össze. A Vevőnek a Webshopban történő vásárláshoz kötelező jelleggel az alábbi adatait kell megadnia:

 

 • email cím

 • teljes név

 • lakcím

 • szállítási cím


A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek el kell fogadnia a jelen ÁSZF feltételeit is.
Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:


- a Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető;

- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám stb.) tartalma ellenőrizhető, megváltoztatható a vásárlás során.

 

Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A fenti kötelező adatok megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

 

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail címre.

 

A megrendelést az Eladó a Vevőtől csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.


Az Eladó a megrendelés rögzítéséről és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küld tájékoztatást (Visszaigazolás). A rendelés ezen Visszaigazolással válik véglegessé, azaz az Eladó ezen Visszaigazolással – és a vételár megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására.

 

A Felek között így létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt az Eladó 5 évig megőrzi. A Webshop magyar nyelven érhető el.


A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén a Vevőszolgálat szünetel.


Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Vevő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető.

 

3. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői

Valamennyi Termék mellett megtalálható annak részletes leírása, valamint a fizetendő vételár. A képek illusztrációk, amelyek jól tükrözik a Termékek fő tulajdonságait, azonban minimális eltérések előfordulhatnak. A Termék megrendelése esetén, amennyiben szállítási költség merül fel, azt a Vevő viseli.

 

4. Szállítás

A Visszaigazolásban a vállalt szállítási határidőt az Eladó pontosan megjelöli. Az általános szállítási határidő, amennyiben a megrendelt termék készleten van, 3 - 5 munkanap. A készleten nem lévő termékek esetében az Eladó a várható szállítási határidőről tájékoztatja a Vevőt.


A Termékek kiszállítása futárszolgálat igénybevételével történik. A szállítás díja a Vevőt terheli. Az alap szállítási költség 1.250, - Ft + Áfa 

 

5. Termék átvétele

A Vevő a Termék átvételekor köteles a leszállított Termékek mennyiségét és csomagolását ellenőrizni. A mennyiséggel, illetőleg olyan, a Termék csomagolását is érintő károsodásokkal kapcsolatos észrevételeket a Vevő köteles haladéktalanul jelezni, továbbá sérülés, hiány esetén a Vevő köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárszolgálattal.

A Termék átvételét követően csak olyan hibákra vonatkozó kifogásokat tudunk elfogadni, amely az átvételkor megfelelő gondosság esetén sem volt észlelhető.

 

A Vevő a Termékkel vagy a teljesítéssel kapcsolatos panaszát az Eladó Vevőszolgálatának küldheti el a megadott e-mail címre, vagy postai úton. Az Eladó a panaszt haladéktalanul kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a Vevőt.
 

6. A vételár, fizetés

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.


Magyarországon a következő fizetési módok közül választhat:

 1. Utánvéttel a csomag átvételekor.

 2. Paypal fizetési rendszer segítségével.

 

A Webshopban megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát nem érinti.


Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

7. A Termékre vonatkozó szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a Webshopban kizárólag élelmiszereket rendelhet meg - tekintettel az élelmiszerek szavatossági idejére, illetve az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 14. § (2) bekezdésére - Ön kellékszavatossági igényét a megrendelt Termék fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig érvényesítheti. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a Termékszavatossági jogával?

A Termék hibája esetén Ön - választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt Termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön Termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, vagy amennyiben a Termék szavatossági ideje rövidebb, abban az esetben - tekintettel az élelmiszerek szavatossági idejére, illetve az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 14. § (2) bekezdésére - Ön termékszavatossági igényét a megrendelt Termék fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8. Elállás

8.1. Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

Tájékoztatjuk, hogy tekintettel a Termékek jellégre, illetve higiéniai és egészségügyi okokból Ön az elállási jogát csak bontatlan csomagolású Termékek esetén gyakorolhatja.

 

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Berénykert Kft.

8097 Nadap, Hegyalja u. 7.

Tel: +36 30 252 5059

E-mail: info@diobirtok.com

 

Ebből a célból felhasználhatja az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. 

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

8.2. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

 

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

9. Jótállás

Az Eladó a Termékek jellegére tekintettel nem vállal jótállást.

 

10. Technikai feltételek

A Webshop biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az Eladó javasolja, hogy a Vevő tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

A Webshop eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver, szoftver stb.) biztosítása a Vevő feladata.

 

A Webshopban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az internet használata díjjal járhat.

 

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Webshopra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a www.diobirtok.com bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, illetve azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa- Az Eladó nem vállal felelősséget az esetleges üzemzavarokért, illetve hozzáférési hibákért.

 

11. Panaszkezelés, Békéltető testület

Webshopunk és a Berénykert Kft. célja, hogy valamennyi terméket megfelelő minőségben, a vevő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Abban az esetben, ha a vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

A Berénykert Kft. az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja és elutasító válasza esetén az elutasítást megindokolja.

 

Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárást kezdeményezhet.

 

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája, illetve elérhetősége itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A szerződés teljesítésével, valamint a Termék hibájával kapcsolatos panaszával fordulhat az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez. A Békéltető Testületek illetékessége megyei szinten megállapított, a testületek jegyzéke és elérhetőségét itt megtalálja.

 

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a békéltető testület előtti eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület az illetékes.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vevő panasza esetén, regisztrációt követően, igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. Ebben az esetben a vevő a panaszát az következő online honlapon keresztül nyújthatja be: http://ec.europa.eu/odr

12. Záró rendelkezések

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

A jelen szerződésre, valamint a Webshopon történő Termék megrendelésre a Felek kikötik a magyar jog alkalmazását.

 

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

A Berénykert Kft. kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza. Az Eladóra nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

A jelen ÁSZF 7. és 8. pontja kizárólag a fogyasztókkal létrejött szerződésekre vonatkozik.

 

 

Hatályos 2019. október 10-től

A jelen ÁSZF PDF formában itt érhető el.

bottom of page